Imprumutul Romaniei pentru sistemul penitenciar

Legea nr. 90/2020 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind
modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București
la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019, a fost publicată în
Monitorul Oficial Partea I nr. 593 din 07 iulie 2020.
Proiectul, în valoare de 177 milioane euro, se implementează de către
Ministerul Justiției, prin intermediul Administrației Naționale a
Penitenciarelor, desemnată agenție de implementare a proiectului, căreia
i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea
proiectului. Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul
Justiției și cu Administrația Națională a Penitenciarelor un acord
subsidiar prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în
aplicarea Acordului-cadru de împrumut. Cheltuielile reprezentând
echivalentul în lei al valorii împrumutului, precum și contribuția
părții române vor fi cuprinse în bugetul Administrației Naționale a
Penitenciarelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație
prin legile bugetare anuale.
Imprumutul este de 177.000.000. milioane de euro, iar costul total este
de 2221.5000.000 milioane de euro.
Descrierea proiectului I.
  Referință document împrumut LD 1984 (2018)
Împrumutat România Tip împrumut Împrumut de proiect –  Sumă împrumut
177.000.000 EUR , dată aprobare de către Consiliul de administrație al
BDCE 15 noiembrie 2018
II. Sectoare de acțiune –  Infrastructura serviciilor publice
administrative și judiciare. Lucrări planificate/Subproiecte Proiectul
constă în următoarele patru (4) subproiecte:
a. construcția:
–  (i) unui penitenciar cu regim de maximă siguranță și închis, având
1.000 de locuri de detenție, în Berceni, județul Prahova
–  (ii) unui penitenciar cu regim deschis și semideschis, având 900
locuri de detenție în Unguriu, județul Buzău (subproiectul 2);
– (iii) unei facilități de pregătire a personalului din penitenciare în
Pantelimon, județul Ilfov (subproiectul 3);
–  (iv) unui centru pentru recuperarea capacității de muncă a ofițerilor
din penitenciare în Rodbav, județul Brașov (subproiectul 4).
Locație: Berceni, Unguriu, Pantelimon, Rodbav ,
Beneficiari finali – Persoane private de libertate și personal din
Administrația Națională a Penitenciarelor.
  Costul total al Proiectului 221.500.000 EUR (TVA exclus).
  Planul de finanțare indicativ – Suma împrumutului BDCE de 177 milioane
EUR reprezintă până la 80% din costul total estimat de 221,5 milioane
EUR. Balanța rămasă de acoperit, în valoare de 44,5 milioane EUR, va fi
furnizată de către Guvernul României. Sursa de finanțare Suma (mil.
EURO). Procent din total (%)
BDCE 177 80, Împrumutat 44,5 20, Total 221,5 100, Graficul lucrărilor
2018-2024 Data-limită de tragere 31 mai 2025.
III. Criterii de eligibilitate BDCE finanțează proiecte pentru
construcția sau reabilitarea infrastructurii și pentru conversia
clădirilor în spații destinate utilizării de către serviciile publice.
Acestea includ în particular investiții pentru sprijinirea organizării
și funcționării serviciilor publice administrative și judiciare, precum
și instruirea personalului aferent. Cu privire la infrastructura
penitenciarelor în particular, proiectele finanțate de BDCE trebuie să
respecte principiile recomandărilor făcute de Comitetul de Miniștri al
Consiliului Europei cu privire la Regulile europene pentru penitenciare.
Proiectele în acest sector trebuie să privească, exclusiv, clădiri
destinate administrației naționale, regionale sau locale sau agențiilor
tehnice în care astfel de instituții au un interes major, precum și
infrastructura aferentă. Aceasta include, de exemplu, infrastructura
penitenciarelor, stații de pompieri/poliție, centre de instruire sau
clădiri legate de administrația municipală/locală/regională. Costuri
eligibile Costurile eligibile vor fi acelea legate de implementarea
lucrărilor planificate. Costurile eligibile pentru finanțarea BDCE
includ: (i) expertizele sau studiile (tehnice, economice sau comerciale,
de inginerie), supervizarea tehnică a Proiectului și alte servicii
profesionale aferente Proiectului; (ii) aceste costuri nu trebuie să
depășească 5% din costul total al Proiectului decât dacă se justifică;
(iii) costul dobândirii terenului legat direct de Proiect, la prețul său
de cumpărare, dacă nu a fost donat sau acordat cu titlu gratuit; (iv)
pregătirea terenului; (v) construcția/renovarea/modernizarea sau
cumpărarea clădirilor legate direct de Proiect; (vi) realizarea
infrastructurii de bază, cum ar fi canalizarea, alimentarea cu apă,
alimentarea cu gaz, rețelele de electricitate și de telecomunicații,
salubrizarea și tratarea apelor uzate, drumurile etc. (vii) menținerea
viabilității și sustenabilității serviciilor publice; (viii) achiziția
de materiale, echipamente și utilaje, inclusiv echipament IT și
software, precum și costurile aferente legate de instruirea
personalului. Rezerve pentru costuri neprevăzute (tehnice și/sau
creșteri de prețuri) pot fi finanțate de către BDCE. Costurile aferente
pregătirii profesionale/vocaționale și campaniilor de conștientizare a
publicului sunt eligibile pentru finanțare BDCE luând în considerare
obiectivele lor în cadrul Proiectului. Împrumutul BDCE nu poate acoperi
cheltuielile de personal (indemnizații/salarii și alte beneficii
asociate cum ar fi plata pensiilor), cheltuieli financiare și elemente
nemonetare cum ar fi deprecierea. Astfel de costuri pot fi totuși
considerate eligibile atunci când se referă la managementul Proiectului
sau asistența tehnică necesară pentru pregătirea și implementarea
Proiectului. Costurile financiare sau investițiile (plata creanțelor,
refinanțarea, dobânzile, achiziția de participații la capitalul unei
întreprinderi etc.) nu pot fi incluse în costul estimat al Proiectului
și nu pot fi finanțate de către BDCE. Costurile aferente TVA nu sunt
eligibile în cadrul Proiectului. Condiții specifice (i) Condiții
precedente pentru disponibilizarea primei tranșe: (a) Împrumutatul, prin
MJ, va înființa o unitate de implementare a proiectului (UIP) dedicată
Proiectului, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.
UIP-ul trebuie să includă, cu excepția situației în care se decide
altfel cu acordul prealabil al BDCE, următoarele poziții profesionale
(sau echivalentul acestora propus de Administrația Națională a
Penitenciarelor și aprobate de către BDCE): un director/manager de
proiect, un inginer constructor, un inginer mecanic, un inginer
electrician și un inginer de instalații, un specialist financiar, un
specialist în achiziții, și un specialist în sisteme de securitate. Un
membru al UIP trebuie să fie desemnat să raporteze și să monitorizeze
impactul social și asupra mediului al Proiectului. (b) Împrumutatul,
prin AIP, trebuie să pună la dispoziția BDCE cheltuielile actualizate
deja efectuate în scopurile Proiectului (dacă există) și cheltuielile
programate a fi efectuate în cadrul Proiectului pentru o perioadă de un
an, pentru tipurile de costuri stabilite în cadrul fiecăruia dintre
subproiectele 1, 2, 3 și 4, așa cum sunt prezentate în raportul de
progres. (ii) Alte condiții ce trebuie îndeplinite de către Împrumutat,
în mod satisfăcător pentru BDCE, în perioada de implementare a
Proiectului: (a) înainte ca BDCE să disponibilizeze fonduri din împrumut
pentru a finanța contractul/contractele de proiectare pentru unul sau
mai multe subproiecte, Împrumutatul, prin AIP, va transmite BDCE studiul
sau studiile de fezabilitate pentru respectivul subproiect/respectivele
subproiecte; și (b) înainte ca BDCE să disponibilizeze fonduri din
Împrumut pentru a finanța respectivele contracte de lucrări,
Împrumutatul, prin AIP, trebuie să îndeplinească, în mod satisfăcător
pentru BDCE, următoarele condiții precedente:
(1) cu privire la subproiectul 1, Împrumutatul, prin AIP, trebuie să
transmită BDCE dovada că: (x) o evaluare privind azbestul și un plan de
management au fost realizate; și (y) niciun alt material periculos nu
este prezent în locație;
  (2) cu privire la fiecare dintre subproiectele 2, 3 și 4, Împrumutatul,
prin AIP, trebuie să transmită BDCE dovada ce confirmă absența
azbestului și a altor materiale periculoase în fiecare dintre aceste
locații.
(3) cu privire la fiecare dintre subproiectele 1 și 2, Împrumutatul,
prin AIP, trebuie să trimită o evaluare independentă a proiectelor
penitenciarelor pentru a confirma conformarea cu Regulile penitenciare
europene;
(4) cu privire la fiecare dintre subproiectele 1, 2, 3 și 4,
Împrumutatul, prin AIP, trebuie să transmită proiectul aferent pentru
revizuire de către BDCE.
IV. Impact social Proiectul are un impact direct asupra îmbunătățirii
condițiilor de viață ale deținuților prin reducerea supraaglomerării și
asigurarea respectării celor mai bune practici internaționale cu privire
la infrastructură și regim în aceste facilități. Proiectul va asigura de
asemenea pregătire profesională și facilități de recuperare pentru
personalul penitenciarelor care vor contribui la creșterea nivelului
profesional al personalului și la reducerea absenteismului cauzat de
boli profesionale. Proiectul abordează deficiențele privind condițiile
de detenție din România, promovează conformarea cu Regulile europene
pentru penitenciare și susține întărirea administrației penitenciarelor.