Concurs sursă externă: 3 posturi vacante la serviciul Cooperare și Programe din ANP – 22.10.2020

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de posturi vacante de execuţie (1 post ofiţer şi 2 posturi agent), în serviciul Cooperare și Programe, respectiv Serviciul Cabinet, din Administrația Națională a Penitenciarelor.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;

j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Anunţ. Condiţiile specifice de ocupare a posturilorprobele de concurs, precum și

bibliografia şi tematica de concurs, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Anunţ.

Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs este menționată în Anexa nr.3 la prezentul Anunț.

Centrul de concurs este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Anunţ.

Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu, prevăzute în prevăzute în Anexele nr. 1, 2 ale Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 534/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 783 bis/ 2020, sunt menţionate în Anexa nr.5 la prezentul Anunț.

Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente:

 1. a)  cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs;
 2. b)  copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);
 3. c)  copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 4. d)  curriculum vitae – model european;
 5. e)  copia livretului militar, unde este cazul;
 6. f)  copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen devalabilitate care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 7. g)  copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);
 8. h)  cazierul judiciar;
 9. i)  declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzutela art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completărileulterioare;
 10. j)  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea deînscriere);
 11. k)  după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare laconcurs.Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul

Administrației Naționale a Penitenciarelor, candidații vor parcurge următoarele etape:

 Descarcă și completează olograf tipizatele (cerere – prevăzută la lit. a din prezentul Anunţ, declarație – prevăzută la lit. i din prezentul Anunţ, opis cu documentele cuprinse în dosarul de candidat) publicate pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 Depunerea dosarului de candidat se va face numai atunci când acesta va fi complet (cu toate tipizatele completate, respectiv cu toate documentele necesare înscrierii), documentele fiind îndosariate, prin grija candidatului, în ordinea menționată în prezentul anunț.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afişarea planificării candidaţilor pentru susţinerea probelor şi rezultatelor acestora.

Dosarele complete se depun la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 12.11.2020, inclusiv, ora 16.00.

În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 16.00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10.00–18.00, în zilele de marți și joi (cu excepția zilei de 12.11.2020).

Anunţul de concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis