Ordinul nr. 3980/2020 privind acordarea recompenselor polițiștilor de penitenciare și absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare – Publicat în Monitorul Oficial din 21.10.2020

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 21 octombrie 2020.
În vigoare de la 21 octombrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere și faptul că măsurile luate la nivelul unităților poliției penitenciare în scopul prevenirii și limitării infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 au avut drept rezultat prevenirea introducerii virusului în rândul populației penitenciare pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce reprezintă o performanță remarcabilă, rezultatul unui management profesionist și dedicat, dar și al unei colaborări strânse cu angajații și organizațiile sindicale,ministrul justiției emite următorul ordin:

CAPITOLUL I – Dispoziții generale 

Art. 1. –
(1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, polițiștilor de penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condițiile stabilite prin prezentul ordin.
(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, declarați „șef de promoție” li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin prezentul ordin.

CAPITOLUL II – Recompensarea polițiștilor de penitenciare 

Art. 2. –
(1) Pot fi recompensați polițiștii de penitenciare care nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.
(2) Recompensele se acordă la propunerea fundamentată și motivată în scris a șefului ierarhic nemijlocit, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care va cuprinde și tipul de recompensă propus.
(3) Propunerea de acordare a recompensei se analizează în consiliul de conducere al unității penitenciare respective. În urma analizei se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să se pronunțe persoana competentă potrivit art. 4.
Art. 3. –
Polițiștilor de penitenciare li se pot acorda următoarele recompense:
a) mulțumiri;
b) felicitări;
c) însemne onorifice, diplome de merit și distincții;
d) titluri de onoare.
Art. 4. –
(1) Competența de acordare a recompenselor prevăzute la art. 3, inclusiv stabilirea tipului de recompensă, revine:
a) ministrului justiției, pentru directorul general și directorii generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, directorii din sistemul administrației penitenciare și directorii direcțiilor din Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și pentru personalul din Ministerul Justiției;
b) directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru directorii adjuncți din unitățile subordonate și pentru personalul din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu excepția celui prevăzut la lit. a);
c) directorilor unităților subordonate, pentru personalul din subordinea acestora, cu excepția celui prevăzut la lit. b).
(2) Recompensele se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil și principial.

Art. 5. –

(1) Recompensele se acordă fără părtinire, diferențiat și, după caz, individual sau în grup.

(2) Pentru aceeași faptă se acordă o singură recompensă.

Art. 6. –

Mulțumirile pot fi verbale sau scrise și se acordă pentru îndeplinirea în condiții foarte bune a atribuțiilor și misiunilor și se pot aduce la cunoștință individual sau în fața personalului.
Art. 7. –
Felicitările pot fi scrise sau verbale și se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și misiunilor și se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului.
Art. 8. –
Însemnele onorifice de tipul ecusoanelor, insignelor, medaliilor sau altele asemenea, diplomele de merit și distincțiile se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural- artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și al finalizării unor acțiuni sau misiuni, precum și în situația încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile.
Art. 9. –
Titlurile de onoare se conferă pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții și misiuni.

CAPITOLUL III – Recompensarea absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare 

Art. 10. –
(1) Absolvenților instituțiilor de învățământ superior pentru pregătirea polițiștilor de penitenciare – curs de zi, declarați „șef de promoție” pe facultate, li se acordă, din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor, recompense materiale constând în premii în bani și/sau obiecte.
(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ pentru pregătirea agenților de poliție penitenciară, declarați „șef de promoție”, li se acordă, din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor, recompense materiale constând în premii în bani și/sau obiecte.
(3) Recompensele prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă cu respectarea dispozițiilor legale cuprinse în actele normative care reglementează condițiile de acordare a premiilor. Valoarea recompenselor acordate potrivit alin. (1) și (2) nu poate depăși 500 lei pentru un absolvent.
(4) Competența de acordare a recompensei, inclusiv stabilirea tipului de recompensă, revine directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la propunerea Direcției management resurse umane.

CAPITOLUL IV – Dispoziții finale

Art. 11. –
Titlurile de onoare, însemnele onorifice, diplomele de merit și distincțiile ce pot fi acordate polițiștilor de penitenciare, elementele de compoziție, materialul, forma grafică a pieselor și figurilor heraldice folosite, dimensiunile, cromatica și, de la caz la caz, panglicile sau baretele care le individualizează se aprobă prin ordin al ministrului justiției.
Art. 12. –
(1) Evidența recompenselor se ține conform Sistemului de evidență a datelor pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, stabilit prin ordin al ministrului justiției.
(2) Premiile se acordă polițiștilor de penitenciare în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile privind salarizarea și sunt luate în evidență ca recompense, conform alin. (1).
Nr. 3.980/C.București, 13 octombrie 2020.
Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu


ANEXĂ
PROPUNERE DE ACORDARE A RECOMPENSEI
– model –
Unitatea
Numele și prenumele beneficiarului recompensei
Gradul profesional
Funcția
Fapta pentru care se propune recompensa
Recompensa propusă
Implicații instituționale
Semnătura șefului ierarhic,
. . . . . . . . . .