Proiect de OMJ privind decontarea chiriei

Publicat în FPP

Pentru cei interesati, Administratia Nationala a Penitenciarelor face cateva precizari cu privire la reglementarile ce se au in vederea prin promovarea noului OMJ.

„Azi, 17.11.2020, a fost transmis la ministerul justiției proiectul de OMJ privind pentru modificarea și completarea OMJ nr. 482/2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum şi a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei

Anterior transmiterii către ministerul justiției, proiectul de act normativ a fost trimis, spre consultare, structurilor din Administrația Națională a Penitenciarelor, unităților subordonate acesteia și organizațiilor sindicale reprezentative. În urma propunerilor și observațiilor primite, grupul de lucru constituit pentru elaborarea acestui document, l-a revizuit în consecință.

Astfel, în cuprinsul proiectului de modificare au fost inserate dispoziții exprese potrivit cărora plata compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei se va face numai pentru locuință și terenul pe care aceasta este edificată (amprenta la sol a clădirii), precum și pentru cotele părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz. Așadar, nu va fi compensată plata terenului care depășește suprafața construită a locuinței și nici eventualele alte construcții care nu au destinația de locuință.

În contractul de vânzare-cumpărare sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va menționa în mod distinct prețul de achiziție al locuinței și al terenului, în cazul achiziției unei unității locative care cuprinde pe lângă locuință și o altă suprafață de teren decât cea reprezentând amprenta la sol a acesteia ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, precum și eventuale alte construcții care nu au destinație de locuință.

De asemenea, prețul de achiziție al terenului poate fi evidențiat:

  • prin menționarea sumei totale corespunzătoare întregii suprafețe;
  • prin indicarea prețului unitar pe m2 de teren;
  • prin menționarea sumei plătite pentru suprafața de teren, alta decât cea reprezentând amprenta la sol.

Totodată, a fost prevăzută în mod expres modalitatea de calcul a fracțiunii din rata lunară, în cazul achiziției unei unități locative care cuprinde pe lângă locuință și o altă suprafață de teren decât cea reprezentând amprenta la sol a clădirii.

A fost reglementată și situația contractelor de vânzare cumpărare încheiate anterior modificării ordinului în discuție, sens în care s-a prevăzut că îndeplinirea cerinței evidențierii în mod distinct a prețului de achiziție al locuinței și al terenului, se asigură prin încheierea, în condițiile legii, a unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în care se menționează în mod distinct, prețul de achiziție al locuinței și al terenului sau a eventualelor construcții care nu au destinație de locuință. De asemenea, s-a prevăzut că dacă din motive justificate nu se poate încheia un astfel de act adițional, prețul de achiziție al terenului poate fi stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

A fost reglementată și situația polițiștilor de penitenciare care au solicitat după data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2019, acordarea compensației pentru o locuință sau o unitate locativă achiziționată împreuna cu alte bunuri imobile sau anexe. Aceștia au obligația să depună documentația într-un termen de 30 calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, indiferent daca cererile au fost soluționate sau nu. Unitatea angajatoare are obligația să analize noile documente în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora și să emită actele administrative de alocare la plata începând cu data depunerii cererii inițiale, cu îndeplinirea condițiilor legale.

Corelativ prevederilor art. 5 alin. (2) din ordinul în vigoare, pentru claritatea și precizia reglementării, în cazul compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni de rată s-a stabilit că existenţa sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește prin raportare la ofertele de vânzare, la momentul achiziției, a unor locuințe cu dependințele, dotările şi utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În plus, având în vedere aspectele rezultate din practica aplicării OMJ nr. 482/2020, cu privire la condiția de „a nu avea în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă”, s-a reglementat faptul că această condiție se consideră îndeplinită în cazul în care unitatea se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul ori soțul/soția sau copiii aflați în întreținere dețin o locuință în proprietate într-o localitate situată la o distanță mai mare de unitate decât cea în care se află locuința care face obiectul închirierii și pentru care se solicită acordarea compensației lunare a chiriei. Spre exemplu, în cazul în care unitatea se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul deține o locuință în proprietate într-o localitate situată la 40 de km de penitenciar, polițistul de penitenciare ar putea beneficia de decontarea cuantumului chiriei într-o altă localitate situată la o distanță de 28 de km de penitenciar (fiind astfel respectată condiţia „mai aproape de locul de muncă”).

De asemenea, pentru eliminarea diferențelor de interpretare și aplicare a fost reglementată alocarea la plată, precum și încetarea plăţii compensației lunare a chiriei pentru directorii din sistemul administrației penitenciare și directorii generali adjuncți, respectiv directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, fiind stipulat, în mod explicit, că aceasta se face prin act administrativ al ordonatorului secundar de credite, respectiv al ordonatorului principal de credite, după caz.

În cuprinsul proiectului s-a introdus faptul că la verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie se va avea în vedere dacă locuința corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din perspectiva existenței dependințelor, dotărilor şi utilităților necesare pentru satisfacerea cerințelor de locuit ale unei persoane sau familii.”