Titlul de specialist de clasă!

Publicat în FPP

Urmare a intâlnirii dintre președinții federațiilor reprezentative din sistemul penitenciar și ministrul justiției , in data de 25.02.2021, așa cum ministrul justiției s-a angajat, Administrația Naționala a Penitenciarelor a finalizat și transmis spre consultare proiectul de OMJ privind modificarea OMJ 2415/C/2018, astfel:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.415/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 3 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolulului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecţie penitenciară, audit, medical, secretariat şi relaţii publice, resurse umane şi formare profesională, juridic, prevenirea criminalităţii, informaţii clasificate, cooperare internaţională şi programe, securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, economico-administrativ, tehnologia informaţiei, implementare proiecte, protecția datelor cu caracter personal, inspecția muncii, controlul calității în construcții și urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea lucrărilor de construcții.”

2. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ ART. 52

(1)    Pentru personalul mutat/detașat/schimbat din funcţii în cadrul aceluiaşi domeniu de activitate, vechimea acumulată i se consideră continuitate în stagiu pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă.

(2)    Pentru personalul care este mutat/detașat/schimbat din funcţie, în cadrul altor domenii de activitate unde specialitatea este aceeași, conform fișei postului, cu cea a domeniului din care pleacă, vechimea acumulată în specialitate se consideră continuitate în stagiu pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă.”

ART. II

(1) Prin excepție de la prevederile alineatului (1) al articolului 45 din Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018, cu modificările și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, titlul de specialist de clasă pentru personalul care îndeplinește condițiile stabilite la art. 49 se acordă de drept, fără examen. 

(2) După acordarea titlului de specialist de clasă în condițiile alin. (1), prevederile Capitolului IX se vor aplica în mod corespunzător.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sperăm ca ministrul justiției să iși asume până la capăt acest demers, să nu amâne, prin fel de fel de proceduri, și săptămâna viitoare să avem aprobat acest OMJ aprobat!