Răspunsuri la demersurile sindicale !

Publicat în FPP

De luni de zile federațiile reprezentative din sistemul penitenciar pun presiuni ca factorii de conducere din Ministerul Justiitiei si Administrația Națională a Penitenciarelor să isi faca treaba si sa aplice in mod corect legislatia si in ceea ce inseamna drepturi ale angajatilor, nu doar obligatii.

Cele mai revendicate au fost cele doua ordine de ministru, care se afla in urmatorul stadiu, conform informarii ANP:

proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018, referitor la acordarea titlului de specialist de clasă – care conține ultimele modificări așa cum au fost convenite cu organizațiile sindicale și în urma consultării unităților penitenciare – a fost transmis pentru aprobare, la Ministerul Justiției la data de 03.03.2021. Pe această temă s-au purtat discuții atât cu domnul ministru al justiției, cât și cu consilierul domniei sale,  concluzia fiind că va exista întregul suport al domnului ministru al justiției pentru aprobarea acestui ordin.

referitor la proiectul de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 2588/C/2019 privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției – a fost transmis pentru aprobare la Ministerul Justiției la data de 24.02.2021. Domnul ministru al justiției a fost informat despre aceste prevederi, ba chiar mai mult, domnia sa a adresat o serie de întrebări punctuale referitoare la acest proiect cu ocazia ședinței de lucru anterior menționate. Cu siguranță, că și acesta va fi promovat.

Federatiile sindicale apreciaza ca  ordinul referitor la acordarea majorării de 75% era cel mai ușor de finalizat, fiind vorba doar de anularea unei prevederi din ordinul vechi, insa se trage inexplicabil de timp, proiectul de act normativ este în lucru la Direcția Elaborare Acte Normative, de la începutul lunii martie.

Proiectul de ordin referitor la acordarea titlului de specialist de clasă respectă conținutul și formatul proiectului similar de la Ministerul Afacerilor Interne. Ca mecanism de acordare este la fel.  S-a realizat și un impact financiar pentru anul 2021, pentru personalul care îndeplinește condițiile de acordare (aproximativ 10.473 persoane), care a fost estimat la valoarea de 18.900 mii lei/an. Nu poate fi asigurat în limita aprobată pentru sistemul penitenciar pentru anul 2021, fiind necesară suplimentarea cu această destinație a fondurilor aprobate prin buget cu ocazia rectificării bugetare.

Deficitul de personal din sistemul penitenciar si compensarea acestui deficit de personal prin încadrări.

Cu referire la posturile de conducere situația este următoarea: s-au scos la concurs 16 posturi vacante de medic șef, 45 de posturi vacante de șef de tură,

43 posturi vacante de șef secție de deținere interioară și 31 posturi vacante de șef secție de deținere exterioară. În perioada următoare sunt în analiză

posturile vacante de pe zona economico-administrativă, aproximativ 50 de posturi urmând a fi scoase la concurs. Vor urma posturile de director adjunct

(siguranța deținerii și regim penitenciar), șef serviciu (siguranța deținerii), șef serviciu (aplicarea regimurilor), șef serviciu (evidență deținuți), aproximativ 38

de posturi.

Pe parcursul acestui an se are în vedere, solicitarea suplimentării fondurilor aprobate, pentru încadrarea a încă 400 de posturi din sursă externă. Este vorba despre 400 de noi posturi ce se doresc a fi încadrate, cele care se vacantează prin pensionare, fiind deja finanțate de la bugetul de stat.

Lista comuna a problemelor identificate de cele patru organizații sindicale prezente, necesar a fi soluționate în perioada imediat următoare:

– aplicarea prevederilor Deciziei nr. 51/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – sunt unități care nu au fonduri în buget pentru acordarea avansului de delegare

– distribuția de echipament – se dorește a se cunoaște dacă se mai păstrează obligația de a purta uniformei pe perioada pandemiei

– acordarea indemnizației/sporurilor pentru concediul de odihnă

– acordarea sporului pentru personalul care interacționează cu pacienți COVID-19 și altor categorii de personal în afara celui medical

– pregătirea profesională pe perioada pandemiei-imposibilitatea pentru unele categorii de personal să obțină numărul minim de credite necesare

– solicitarea ca informările transmise de ANP în unitățile penitenciare să ajungă la întreg personalul.

– problema decontului serviciilor turistice, având în vedere prevederile OUG nr. 8/2021. Întrucât la nivelul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională nu este un mecanism unitar de decontare, s-a solicitat sprijin instituțional de la Direcția Economică din cadrul Ministerului Justiției. Un punct de vedere cu privire la legalitatea aprobării și plății cererilor de decontare a serviciilor turistice pentru anul 2021 care sunt înregistrate atât anterior datei de 18.02.2021, cât și începând cu data de 18.02.2021. Se așteaptă un răspuns la solicitare. S-a estimat un impact financiar de 400 mii lei.

Soluții la problemele prezentate:

 Decizia nr. 51/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – se află în derulare un amplu proces de analiză a tuturor posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităților penitenciare, în vederea identificării situațiilor în care posturi cu atribuții similare sunt prevăzute cu coeficient diferit. Termen pentru unitățile penitenciare: 30.04.2021 – ulterior centralizării datelor primite din unitățile penitenciare, se va proceda la remedierea acestui aspect de către direcția de specialitate, respectiv se va transmite proiectul de OMJ, spre competentă aprobare, pentru transformarea posturilor. Din această analiză se vor excepta posturile neconforme, care sunt tratate ca atare, având existența temporară.

Unități penitenciare care nu au avut fonduri în buget pentru acordarea avansului de delegare – pentru perioada la care se face referire, unitățile penitenciare nu aveau bugetul aprobat pentru anul 2021, astfel că plățile lunare trebuiau să se încadreze în limita de 1/12 din bugetul aferent anului trecut, iar la nivel de alineat nu putea fi depășită prevederea din ultima filă de buget aprobată în 2020. În această situație, unitatea penitenciară în cauză nu a putut efectua cheltuieli peste limita precizată, sens în care nu s-a putut acorda avans pentru delegare – o soluție identificată este aceea ca unitatea penitenciară să încheie contract de prestări servicii de cazare, situație în care personalul aflat în misiune nu mai beneficiază de indemnizația de cazare – odată cu aprobarea bugetului unităților penitenciare (estimat 18-19 martie), această problemă va fi rezolvată .

Distribuția de echipament – în cursul anului precedent au fost inițiate proceduri de achiziție centralizată pentru articolele de echipament prin BAGR și au fost încheiate Acordurile-Cadru pentru o perioadă de 4 ani , pentru: o uniforma de oraș o uniforma de serviciu o uniforma de ceremonie – în momentul de față este un proces de omologare a mostrelor, astfel încât se apreciază că acest proces se va finaliza până la finele lunii aprilie a.c. – ulterior, unitățile penitenciare pot să încheie contractele subsecvente pentru achiziția de echipament – în buget sunt prevăzute fonduri pentru echiparea, cu prioritate, a celor încadrați din sursă externă – la solicitarea organizațiilor sindicale se vor realiza poze de prezentare a echipamentului în cauză și li se vor transmite spre informare.

se păstrează obligația de a purta uniforma de serviciu doar pentru personalul care își desfășoară activitatea pe secțiile de deținere .

Acordarea indemnizației/sporurilor pentru concediul de odihnă – s-a ales de către minister soluția promovării unui recurs în interesul legii – a fost întocmit și este deja transmis din luna februarie a.c. de către Ministerul Justiției la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – în principiu, în raport de practica ultimei perioade de activitate a instanței supreme, în circa șase luni se va rezolva această problemă cu pronunțarea hotărârii ÎCCJ.

– acordarea pe cale administrativă se poate face numai pentru viitor, iar o astfel de soluție, nu elimină posibilitatea ca polițiștii de penitenciare să solicite în continuare în instanță acordarea acestor sporuri/indemnizații pe perioada concediului retroactiv pentru perioade cu 3 ani în urmă – în situația in care, în perioada concediului de odihnă s-ar acorda întregului personal sporurile de 10%, respectiv 15% (fără ca acestea să fie incluse în baza de calcul pentru celelalte drepturi/sporuri), impactul bugetar anual este estimat la 9.982 mii lei – în situația în care se decide acordarea în anul 2021 a acestor sporuri în mod unitar, este necesară suplimentarea limitei bugetare aprobate pentru anul 2021 pentru cheltuieli de personal .

Sporul pentru personalul care interacționează cu pacienți COVID-19 să se acorde și altor categorii de personal în afara celui medical – la acest moment sunt restricții la nivelul actelor normative care nu permit extinderea sferei beneficiarilor sporurilor specifice pentru personalul care interacționează cu pacienți COVID-19, prin includerea anumitor categorii de personal din sistemul penitenciar, altele decât personalul medical – Administrația Națională a Penitenciarelor a susținut varianta extinderii sferei beneficiarilor prin intermediul opiniilor formulate față de proiectele de acte normative transmise Ministerului Justiției spre avizare, însă acestea nu s-au materializat la nivelul Guvernului. Se poate transmite o nouă astfel de propunere, în considerarea faptului că sunt expuse factorilor de risc pe linie de COVID-19 mai multe categorii de personal din sistemul administrației penitenciare.

Pregătirea profesională pe perioada pandemiei – tot ceea ce înseamnă participarea la conferințe, seminarii, webinarii, workshop-uri, vor putea fi creditate – propunerea ANP, ca în perioada a doua a anului, dacă se menține un trend descendent al infectărilor, să se organizeze astfel de cursuri de pregătire – se certifică faptul că personalul nu va fi afectat pentru neobținerea numărului minim de credite necesare, însă acest deziderat se va realiza numai după o analiză judicioasă, punctuală, a fiecărui caz în parte – se reiterează obligația fiecărui șef de compartiment de a își pregăti personalul din subordine.

 Informările transmise de ANP în unitățile penitenciare să ajungă la întreg personalul – trebuie sistematizată informația, pe domenii de activitate, inclusiv circulația acestor documente, astfel încât informația să ajungă la destinatar, să nu se oprească la conducătorul de compartiment.